Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 97084
СИНЕРГЕТИЧНА ФІТОФАБРИКА ВОДИ AQUA GREENSTAR-149
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 97084 (51) МПК (2015.01)
C02F 1/00
B01D 36/04 (2006.01)
(24) 25.02.2015
(21) u201411067 (22) 10.10.2014
(46) 25.02.2015, бюл. № 4
(71) КУРИЛЮК МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
КУРИЛЮК НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
KURYLYUK MYKOLA STEPANOVYCH (UA )
(72) Курилюк Олексій Миколайович (UA ); Курилюк Микола Степанович (UA ); Базурін Сергій Олександрович (UA ); Филипчук Віктор Леонідович (UA ); Коцар Олена Михайлівна (UA ); Куцак Юлія Валентинівна (UA ); Лико Дарія Василівна (UA ); Жила Андрій Миколайович (UA ); Курилюк Андрій Миколайович (UA ); Бондар Олександр Іванович (UA ); Менжерес Ярослав Юрійович (UA ); Айайа Анієфіок (UA ); Панчук Віктор Львович (UA ); Місра Саурабх (UA )
...................................................................................................................................................................
Курилюк Алексей Николаевич (UA ); Курилюк Николай Степанович (UA ); Базурин Сергей Александрович (UA ); Филипчук Виктор Леонидович (UA ); Коцар Елена Михайловна (UA ); Куцак Юлия Валентиновна (UA ); Лико Дарья Василевна (UA ); Жила Андрей Николаевич (UA ); Курилюк Андрей Николаевич (UA ); Бондарь Александр Иванович (UA ); Менжерес Ярослав Юрьевич (UA ); Айайа Аниефиок (UA ); Панчук Виктор Львович (UA ); Мисра Саурабх (UA )
...................................................................................................................................................................
Kuryliuk Oleksii Mykolaiovych (UA ); Kuryliuk Mykola Stepanovych (UA ); Bazurin Sergiy Oleksandrovych (UA ); Fylypchuk Viktor Leonidovych (UA ); Kotsar Olena Mykhailivna (UA ); Kutsak Yuliya Valentynivna (UA ); Lyko Dariya Vasylivna (UA ); Zhyla Andrii Mykolayovych (UA ); Kurylyuk Andriy Mykolayovych (UA ); Bondar Oleksandr Ivanovych (UA ); Menzheres Yaroslav Yuriiovych (UA ); Ayaya Aniefiok (UA ); Panchuk Viktor Lvovych (UA ); Misra Saurabh (UA )
(73) КОНДРАТЮК СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ, вул. Центральна, буд. 28, с. Грем’яче, Острозький р-н, Рівненська обл., 35841 (UA )
(98) Кондратюк Сергій Євгенович
вул. Центральна, буд. 28, с. Грем’яче, Острозький р-н, Рівненська обл., 35841
(UA)
(54) СИНЕРГЕТИЧНА ФІТОФАБРИКА ВОДИ AQUA GREENSTAR-149
...................................................................................................................................................................
SYNERGISTIC HERBAL WATER FACTORY AQUA GREENSTAR-149
...................................................................................................................................................................
СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ФИТОФАБРИКА ВОДЫ AQUA GREENSTAR-149
(57) відкрити у новому вікні
   
 
1.28466200829 сек