ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Дев'ята редакція. Друге, змінене, видання"
    Друге, змінене, видання українського перекладу 9-ої редакції Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, здійсненого з офіційного англійського тексту, опублікованого ВОІВ у 2006р

Передмова до 2-го, зміненого, видання українськомовної МКТП

Передмова

Перелік країн-учасниць Ніццької угоди (січень 2007)

Ніццька угода

Мадридська угода (витяг)

Протокол до Мадридської угоди

Настанови для користувачів

Загальні зауваги

Заголовки класів

Перелік класів з пояснювальними примітками

Абетковий перелік товарів

Абетковий перелік послуг

Перелік товарів за класами

Перелік послуг за класами

Анг-Укр покажчик товарів

Анг-Укр покажчик послуг

Формування пошукового запиту

Результати пошуку

ВТРАТИЛА ЧИННІСТЬ, ДОСТУПНА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ

ПЕРЕДМОВА

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ НІЦЦЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Міжнародну (Ніццьку) класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків затверджено угодою, що її підписано під час Ніццької дипломатичної конференції 15 червня 1957 року і переглянуто у Стокгольмі 1967 року і у Женеві 1977 року, а також до якої внесено зміни 1979 року.

Країни-учасниці Ніццької угоди утворюють Спеціальний союз у межах Паризького союзу по охороні промислової власності. Вони прийняли і застосовують Ніццьку класифікацію для реєстрації знаків.

Кожна країна, що бере участь у Ніццькій угоді, повинна застосовувати Ніццьку класифікацію як основну або додаткову класифікацію для реєстрації знаків і вказувати в своїх офіційних документах і публікаціях, що стосуються реєстрації знаків, номери класів Ніццької класифікації, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструють знак.

Використовування Ніццької класифікації обов'язкове не тільки для національної реєстрації знаків у країнах-учасницях Ніццької угоди, а й для міжнародної реєстрації знаків, що його здійснює Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків і Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, а також Африканська організація інтелектуальної власності (АОІВ), Африканська регіональна організація промислової власності (АРОПВ), Відомство товарних знаків Бенілюксу (ВТЗБ) і Відомство гармонізування внутрішнього ринку (знаки для товарів і послуг та промислові зразки) (ВГВР).

Ніццьку класифікацію застосовують також країни, які не є учасниці Ніццької угоди (див. список на с. IX).


ПЕРЕГЛЯДИ НІЦЦЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Ніццька класифікація базується на Класифікації, складеній 1935 року Об'єднаним міжнародним бюро охорони інтелектуальної власності - попередником ВОІВ. Цю Класифікацію, що містить перелік 34 класів і абетковий перелік товарів, затверджено Ніццькою угодою і пізніше доповнено переліком вісьмох класів послуг та абетковим переліком цих послуг.

Ніццька угода передбачає створення Комітету експертів, у якому беруть участь представники всіх країн-учасниць Угоди. Комітет експертів вирішує питання щодо всіх змін Класифікації, зокрема переміщування товарів і послуг з одних класів до інших, оновлювання абеткових переліків і додавання потрібних пояснювальних приміток.

Від дати набрання чинності Ніццької угоди, 8 квітня 1961 року, Комітет експертів збирався 20 разів. До найважливіших результатів роботи Комітету належать загальний перегляд абеткового переліку товарів і послуг з огляду на форму (в кінці 1970-х років), значні зміни в загальних заувагах, заголовках класів і пояснювальних примітках (1982); введено (1990) в абетковий перелік "базовий номер" для кожного товару чи кожної послуги, який дає користувачеві змогу знайти еквівалентний товар чи еквівалентну послугу в абеткових переліках Класифікації іншими мовами; перероблено Клас 42 і створено Класи 43-45 (2000).

На двадцятому засіданні, що відбулося у жовтні 2005 року, Комітет експертів затвердив зміни у восьмій редакції Ніццької класифікації.


РЕДАКЦІЇ НІЦЦЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Першу редакцію Ніццької класифікації видано в 1963 році, другу - 1971, третю - 1981, четверту - 1983, п'яту - 1987, шосту - 1992, сьому - 1996 і восьму - 2001. Цю редакцію (дев'яту) видано в червні 2006 року, вона набуває чинності від 1 січня 2007 року.

Автентичні варіанти Ніццької класифікації (англійський і французький) видано в двох частинах. Частина I подає за абеткою всі товари в одному переліку і всі послуги в іншому переліку. Частина II подає, за абеткою для кожного класу, товари чи послуги, що належать до цього класу. Існує також двомовний англійсько-французький варіант абеткового переліку.

Дев'яту редакцію Ніццької Класифікації можна замовити у Всесвітній організації інтелектуальної власності (ВОІВ) за адресою: 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20, або в електронному книжковому магазині на веб-сайті ВОІВ за адресою: http://www.wipo.int/ebookshop.


ПЕРЕКЛАД НІЦЦЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП) є єдина в Україні система класифікування товарів і послуг, яку призначено використовувати під час розробляння та реєстрації знаків для товарів і послуг у державі, а також для їх міжнародної реєстрації. Це видання містить офіційний український текст дев'ятої редакції МКТП. Переклав на українську мову Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Термінологія українського перекладу МКТП відповідає вимогам до термінів згідно з Державним стандартом України (ДСТУ) ДСТУ 3966-2000 "Термінологія. Засади і правила розробляння стандартів на терміни і визначення понять" та іншим ДСТУ на терміни і визначення понять з різних предметних галузей.

Це видання складається з двох частин.

Частина I містить:

- текст Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків;

- перелік країн- учасниць Ніццької угоди станом на січень 2007 року;

- текст Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (витяги);

- текст Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (витяги);

- настанови для користувачів;

- загальні зауваги;

- заголовки класів;

- перелік класів з пояснювальними примітками;

- абетковий перелік товарів і послуг українською мовою.

Частина II подає:

- текст Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків;

- текст Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (витяги);

- текст Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (витяги);

- настанови для користувачів;

- загальні зауваги;

- заголовки класів;

- перелік класів з пояснювальними примітками;

- перелік товарів і послуг за класами українською мовою.


Абетковий перелік подано у вигляді п'ятиколонкових таблиць, в яких для кожного товару чи послуги вказано:

у першій колонці: номер класу, до якого належить товар чи послуга;

у другій колонці: порядковий номер1 товару чи послуги в абетковому переліку українськомовної (U) версії Класифікації;

у третій колонці: назву товару чи послуги українською мовою;

у четвертій колонці: порядковий номер товару чи послуги в абетковому переліку англійськомовної (E) версії Класифікації;

у п'ятій колонці: базовий номер2 назви товару чи послуги.

Видання дев'ятої редакції МКТП можна замовити в Державному підприємстві "Український інститут промислової власності" за адресою: вул. Глазунова, 1, Київ-42, 01601, Україна. Київ, лютий 2007


1 Порядковий номер є специфічним для кожної мовної версії Класифікації.

2 Базовий номер є однаковим для всіх мовних версій Класифікації, опублікованих ВОІВ чи у співробітництві з ВОІВ. Він дає змогу користувачеві Класифікації знайти еквівалентний товар чи послугу в абеткових переліках інших мовних версій Класифікації.

0.00167798995972 сек